+66 (0) 2-911-9988 info@magicsoftware.co.th

Privileged Access Management is a crucial concept in cybersecurity

Privileged Access Management is a crucial concept in cybersecurity that focuses on controlling and managing the access rights and permissions of privileged accounts within an organization

ทำไมต้องควบคุมผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิสูง High Privilege Users

การควบคุมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูง (High Privilege Users) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร มีหลายเหตุผลที่ทำให้การควบคุมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจ และทำความเข้าใจถึงความรับผิดชอบที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ:

1. การได้รับสิทธิเข้าถึงข้อมูลและระบบที่สำคัญ: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูงส่วนใหญ่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบที่มีความสำคัญและอยู่ในชั้นความลับได้ ถ้าไม่มีการควบคุมที่เหมาะสม มีโอกาสที่ทรัพยากรเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ อาจทำให้เกิดการนำข้อมูลออกไปสู่ภายนอกองค์กรหรือการกระทำการที่อาจเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัยของระบบ

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ที่เข้าถึงทรัพยากรภายในได้: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูง จะมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงทรัพยากรของระบบมากกว่าผู้ใช้ทั่วไป อาจมีความเป็นไปได้ที่ผู้เข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้จะใช้สิทธิ์ของตนและนำความรู้นั้นไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม และอาจทำให้เกิดการโจมตีระบบ การลักลอบนำข้อมูลไป หรือกระทำการที่เป็นอันตรายต่อการดำเนินงานได้

3. การเข้าถึงเพื่อทำการควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบได้: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูงสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบ หากไม่มีการควบคุมที่จำเป็นเพียงพอ อาจทำให้พวกทรัพยากรเหล่านี้ถูกทำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบให้การทำงานของระบบทั้งหมดไม่เป็นไปตามปกติ

4. การเฝ้าระวังติดตามและป้องกันการละเมิดสิทธิเกี่ยวกับข้อมูล: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญ เช่น ฐานข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการเงิน และข้อมูลทางธุรกิจได้ เป็นต้น การควบคุมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูงช่วยลดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกนำออกนอกองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัย: ในแต่ละกลุ่มธุรกิจนั้นกฎระเบียบมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูง เช่น PCI DSS, GDPR และ HIPAA การปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อการดำเนินธุรกิจที่มีความสอดคล้องที่ต้องมีการรักษามาตรฐานความปลอดภัย

6. ปฏิบัติการที่ดีในการจัดการความเสี่ยง: การควบคุมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยง โดยการลดความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรที่มีความสำคัญสูง เราสามารถลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียข้อมูล การรั่วไหลข้อมูล และการเสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบ

การควบคุมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูงเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ์และความสามารถที่มีความสูงเกินไป ช่วยให้องค์กรป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความเสียหายต่อข้อมูลและระบบในองค์กรของคุณ ตลอดไปจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงานนั่นเอง

เขียนโดย : Udorn

วันที่เผยแพร่ : 4 ก.ย. 2566